kaapeli.fi internet

Etusivu Kaapelisolmu suosittelee Webmail Osuuskunta FAQ
Tilauslomake/jäsenilmoitus Ohje Hinnasto På svenska In English  
     

Pikahaku - genväg - find


Kaapelisolmun palvelut
Katso tietoja osuuskunnan
internetpalveluista
.

Kabelknuten
Information om andelslagets
internettjänster
.

Knot in the Cable
Please find info on the internet
services and prices
.

kaapeli.fi - internet Informaatio-osuuskunta Katto-Meny
Tallberginkatu 1.B.39
00180 HELSINKI

Y-tunnus: 0957831-9

Käyntiosoite
Kaapelitehtaalla:
Tallberginkatu 3
Katso kartta.
neuvonta @ kaapeli.fi
puh: (09) 7515 4150
int: +358 9 7515 4150Osuuskunnan säännöt

(Link: osuuskunta | kaikki jutut)

Informaatio-osuuskunta KATTO-MENYn säännöt


Osuuskunnan toiminimi on Informaatio-osuuskunta KATTO-MENY,
ruotsiksi Informationskooperativet KATTO-MENY
ja englanniksi Cooperative Information Society KATTO-MENY.
Osuuskunnan kotipaikka on Helsinki.


Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä toiminnan, talouden ja elinkeinon tukemiseksi tietoverkkojen ylläpitäminen. Osuuskunta voi myös
1 koulutuksella lisätä valmiuksia sähköiseen viestintään ja tiedonhakuun
2 ylläpitää jäsenten tuottamaa ja päivittämää, yleisölle suunnattua elektronista tietopalvelua
3 välittää jäsenten tiedotteita, uutisia ja kirjoituksia muihin sähköisiin tietoverkkoihin tai lehdistölle
4 järjestää jäsenille hyvät ja edulliset yleismaailmalliset tietoliikenneyhteydet
5 tuottaa sekä myydä tietokoneohjelmia tietoverkkojen hyödyntämiseksi.


Osuuskunnan jäseneksi ottamisesta ja jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Osuuskunta ei voi omistaa kiinteätä omaisuutta tai osakkeita. Jäsen voidaan erottaa jos hän toimii osuuskunnan etuja vastaan, rikkoo sen sääntöjä tai lakkaa käyttämästä osuuskunnan palveluja. Erotettu jäsen voi saattaa erottamisensa osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla vaatimuksensa kirjallisesti hallitukselle kuukauden sisällä siitä, kun hänelle on ilmoitettu erottamisesta.


Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä 250 mk suuruisella osuusmaksulla. Hänellä on oikeus osallistua myös useammalla osuusmaksulla. Osuusmaksu maksetaan kuukauden sisällä jäseneksi hyväksymisestä yhtenä eränä.


Osuuskunta ei peri jäseniltä ylimääräisiä maksuja.


Perustamisen jälkeen liittyvien jäsenten on suoritettava pääsymaksu. Pääsymaksun suuruus on osuuskunnan omaisuuden käypä nettoarvo jaettuna osuusmaksujen lukumäärällä. Pääsymaksua ei palauteta.


Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista.


Osuuskunnalla tulee olla lainmukainen vararahasto. Vararahastoa kartutetaan yhdellä kahdeskymmenesosalla vuotuisesta edellisten vuosien taseen mukaisella tappiolla vähennetystä ylijäämästä.


Osuuskunnan tuottamasta ylijäämästä tehdään ensin lain edellyttämä siirto vararahastoon. Jäljelle jäävä osa jää osuuskunnalle.

10§
Osuuskunnan tuottamien informaatio- ja koulutuspalvelujen sekä ohjelmisto- tuotteiden hinnat päättää hallitus. Hinnoitteluperusteet päättää osuuskunnan kokous.

11§
Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään vuosittain hallituksen määrää- mänä päivänä ennen helmikuun loppua. Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa jäsenistä pyytää sitä kirjallisesti tai se muutoin on lain mukaan pidettävä. Kokoukset pidetään Helsingissä, jollei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi muuta paikkakuntaa.

12§
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- esitetään edellisen tilikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
- päätetään ylijäämän käyttämisestä tai tappion peittämisestä
- päätetään palvelujen hinnoitteluperusteet
- määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- valitaan hallituksen jäsenet
- valitaan tilintarkastajat ja heille varahenkilöt
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13§
Kutsu osuuskunnan kokoukseen lähetetään jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse. Muut tiedonannot toimitetaan niinikään kirjeitse.

14§
Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Hallitus valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus edustaa osuuskuntaa ja johtaa sen toimintaa. Hallituksen tehtävänä on muualla säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi:
- valita osuuskunnan toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan
- päättää osuuskunnan henkilökunnan palkkaamisesta
- päättää jäsenille tuotettavien palveluiden ja ohjelmien maksuista osuuskunnan kokouksen määräämien perusteiden pohjalta
- päättää osuuskunnan kannalta laajakantoisista tai merkittävistä asioista
- kutsua kokoon osuuskunnan kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat
- laatia osuuskunnan kokoukselle toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus ylijäämän käytöstä tai tappion peittämisestä
- päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta

15§
Toimitusjohtajan tehtävänä on osuuskunnan välitön johto hallituksen ohjeiden mukaisesti.

16§
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

17§
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille helmikuun 15 päivään mennessä.

18§
Osuuskunnassa on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kaksi varahenkilöä. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään viikko ennen varsinaista osuuskunnan kokousta.

19§
Jos osuuskunta puretaan, omaisuuden säästö on jaettava osuuskunnan kokouksen päätöksellä jäsenille näiden maksamien osuusmaksujen suhteessa.

20§
Riidat osuuskuntaa koskevissa asioissa toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen, selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan Helsingin raastuvanoikeudessa.

21§
Sääntöjen muuttamisessa noudatetaan osuuskuntalain 63§ määräyksiä.<  |  >


 

© Kaapelisolmu - Kabelknuten